Algemene voorwaarden

Deze algemene bepalingen zijn op alle overeenkomsten van RodeZ B.V. van toepassing

Artikel 1 – Geldigheid & Toepasselijkheid

 1. Deze Voorwaarden gelden voor – en zijn van toepassing op – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen RodeZ B.V. en een gebruiker c.q afnemer van haar producten of diensten (‘Gebruiker’), waarop RodeZ B.V. deze Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De Gebruiker verklaart zich voorts uitdrukkelijk akkoord met deze Voorwaarden door – al dan niet na aanmelding en/of registratie – gebruik te maken van de producten of diensten op de website van RodeZ B.V. of daaraan verwante websites. Gebruiker zal de toepasselijkheid of geldigheid van deze Voorwaarden niet betwisten enkel en alleen vanwege het feit dat aanbod en acceptatie mogelijk op elektronische wijze heeft plaatsgevonden.
 2. De onderhavige Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met RodeZ B.V., voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken of waarbij RodeZ B.V. voor de uitvoering van haar diensten of de levering van producten gebruik maakt van partners. Er zijn mogelijk andere of aanvullende voorwaarden van toepassing op de door deze derden en/of partners geleverde producten of diensten. De Voorwaarden zijn voorts van toepassing op alle aanbiedingen of overeenkomsten waarbij RodeZ B.V. optreedt als afnemer van producten of diensten.
 3. Eventuele afwijkingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- leverings- of andere voorwaarden van Gebruiker wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien een of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van toepassing. RodeZ B.V. en Gebruiker zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige en/of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij alsdan zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht zal worden genomen.
 5. Indien deze Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen RodeZ B.V. en Gebruiker, wordt de Gebruiker geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op nadien gesloten en nog te sluiten overeenkomsten. De rechten en verplichtingen van Gebruiker uit een overeenkomst zijn zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van RodeZ B.V. niet overdraagbaar.

Artikel 2 – Aanbiedingen

 1. Alle door RodeZ B.V. gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk een termijn voor aanvaarding is genoemd. De door RodeZ B.V. gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 15 dagen, tenzij anders overeengekomen.
 2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen zijn, tenzij anders overeengekomen, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van een overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- administratie- en handlingkosten.
 3. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod, ook indien dit slechts op ondergeschikte punten is, is RodeZ B.V. daaraan niet gebonden. Een overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij RodeZ B.V. zich hiermee schriftelijk akkoord heeft verklaard.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht RodeZ B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van een opdracht of leveren van een product tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen gelden ook niet automatisch voor toekomstige opdrachten of vervolgorders.
 5. RodeZ B.V. kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien Gebruiker gezien de eisen van redelijkheid en billijkheid en de in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, behoort te begrijpen dat de aanbieding danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat, inclusief kennelijke vergissingen of verschrijvingen ten aanzien van genoemde prijzen en tarieven.

Artikel 3 – Aanmelding en registratie

 1. Voor enkele producten of diensten kan aanmelding en/of registratie van de Gebruiker vereist zijn. Acceptatie van deze Voorwaarden maakt onderdeel uit van het aanmeldings- en/of registratieproces. Het enkele feit dat voor sommige diensten geen aanmelding of registratie vereist is, laat toepasselijkheid van deze Voorwaarden onverlet.
 2. Gebruiker dient alle door RodeZ B.V. in het kader van het aanmeldings- of registratieproces gevraagde gegevens correct en naar waarheid in te vullen. De eventueel door RodeZ B.V. verstrekte gebruikerspas, gebruikersnaam en/of wachtwoord blijven eigendom van RodeZ B.V. Gebruiker dient de verstrekte gebruikerspas, wachtwoorden, gebruikersnamen of soortgelijke toegangs- en gebruikerscodes steeds geheim te houden en niet aan derden te openbaren. De verstrekte wachtwoorden en gebruikersnamen zijn strikt persoonlijk en het is Gebruiker niet toegestaan de aan hem verstrekte wachtwoorden of gebruikersnamen door derden te laten gebruiken.
 3. Gebruiker draagt zelf zorg voor het steeds actueel houden van zijn gegevens en zal RodeZ B.V. steeds tijdig, al dan niet via de website(s) van RodeZ B.V., zorgdragen voor het doorgeven van wijzigingen in de gegevens. Gebruiker is ook steeds zelf verantwoordelijk voor het ge- of misbruik dat gemaakt wordt door middel van het aan hem verstrekte wachtwoord en gebruikersnaam, ook al is Gebruiker van dat misbruik niet op de hoogte.
 4. Sommige van de kostenloze diensten van RodeZ B.V. staan ook ter beschikking van minderjarigen, voorzover zij daarvoor toestemming hebben verkregen van hun wettelijk vertegenwoordiger. Alle betaalde diensten of producten zijn niet voor minderjarigen beschikbaar tenzij daarvoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van een wettelijk vertegenwoordiger is verkregen die zich garant heeft gesteld voor de nakoming van verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden, waaronder de eventuele betalingsverplichtingen. Minderjarige gebruikers en hun wettelijke vertegenwoordiger wordt er uitdrukkelijk op attent gemaakt dat sommige van de door RodeZ B.V. aangeboden producten of geleverde diensten niet geschikt zijn voor minderjarigen.
 5. Op persoonlijke gegevens die door de Gebruiker verstrekt worden is de Wet Bescherming

Persoonsgegevens van toepassing. De gegevens worden verwerkt en opgeslagen in een bestand waarop voornoemde wet van toepassing is. RodeZ B.V. garandeert dat zij bepalingen van deze wet strikt zal naleven en de gegevens alleen zal gebruiken voorzover noodzakelijk voor uitvoering van de aan Gebruiker te leveren producten of diensten.

Artikel 4 – Looptijd, beëindiging & wijziging van overeenkomsten en voorwaarden

 1. Een tussen Gebruiker en RodeZ B.V. gesloten overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is binnen de looptijd van een overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Alle door RodeZ B.V. genoemde termijnen en data zijn steeds streefdata, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. RodeZ B.V. is pas in verzuim nadat zij eerst schriftelijke in gebreke is gesteld en daarbij een redelijke termijn voor herstel is geboden.
 3. Het is RodeZ B.V. toegestaan deze Voorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen.
 4. Indien Gebruiker een wijziging in deze Voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe Voorwaarden van kracht worden, een overeenkomst waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, ontbinden. De wijzigingen worden uiterlijk 2 maanden voordat zij van kracht worden bekend gemaakt op de website www.rodez.nl. Het voortgezet gebruik van de door RodeZ B.V. aangeboden producten of diensten na wijziging van de Voorwaarden geldt als acceptatie van de nieuwe voorwaarden van RodeZ B.V. Ook bij automatische en/of stilzwijgende verlenging van met RodeZ B.V. gesloten overeenkomsten worden de gewijzigde voorwaarden alsdan van kracht te zijn op de relatie RodeZ B.V. en Gebruiker.
 5. Het staat RodeZ B.V. vrij de door haar geleverde diensten geheel of gedeeltelijk te wijzigen, beperken of op te heffen. Alleen indien RodeZ B.V. overgaat tot volledige opheffing van een geleverde dienst en daarvoor ook geen redelijk en vergelijkbaar alternatief kan bieden, kan onder omstandigheden aanspraak gemaakt worden op gedeeltelijke restitutie of compensatie, zulks ter keuze van RodeZ B.V., van eventuele reeds gedane betalingen. Geen restitutie of compensatie vindt plaats indien de opheffing het gevolg is van wetswijzigingen of overheidsingrijpen. Van enigerlei vorm van compensatie kan nimmer sprake zijn in geval de diensten kosteloos worden aangeboden.
 6. RodeZ B.V. is bevoegd, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder verplichting tot (schade)vergoeding, de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of een overeenkomst te ontbinden, indien:
  1. Gebruiker de verplichtingen uit een overeenkomst of deze Voorwaarden niet of niet volledig nakomt;
  2. Na het sluiten van een overeenkomst RodeZ B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Gebruiker zijn verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Gebruiker slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
  3. Gebruiker bij het sluiten van een overeenkomst of bij het aanmeldings- en registratieproces onjuiste gegevens heeft verstrekt;
  4. Indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;
  5. Indien Gebruiker, voor zover het kostenloze diensten betreft, langer dan 6 aaneengesloten maanden geen gebruik maakt van de diensten van RodeZ B.V.
 7. Gebruiker heeft het recht een met RodeZ B.V. gesloten overeenkomst schriftelijk te beëindigen en met in achtneming van een opzegtermijn van 1 maand, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Gebruiker heeft, behoudens toerekenbare tekortkomingen aan de zijde van RodeZ B.V., geen recht op (schade)vergoeding of restitutie van reeds (vooruit)betaalde vergoedingen. Reeds door RodeZ B.V. gefactureerde, maar nog niet betaalde vergoedingen zijn bij beëindiging door Gebruiker direct opeisbaar. Na beëindiging van de overeenkomst met Gebruiker heeft RodeZ B.V. het recht de nog van Gebruiker in de systemen van aanwezige informatie zonder nadere kennisgeving te verwijderen en te wissen.
 8. RodeZ B.V. en Gebruiker hebben beiden steeds het recht een gesloten overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang en zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden indien:
  • de andere partij surseance of faillissement aanvraagt danwel in surseance of staat van faillissement wordt verklaard;
  • de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van verplichtingen en dit tekort schieten niet binnen 14 dagen na daartoe te zijn aangemaand heeft verholpen.

In alle gevallen behoudt RodeZ B.V. het recht schade te vorderen voor door haar geleden schade.

Artikel 5 – Prijzen en tarieven

 1. Op betaalde diensten van derden of partners van RodeZ B.V. zijn mogelijk andere betalingsvoorwaarden van toepassing. Prijzen en tarieven voor betaalde producten of diensten zijn, tenzij anders aangegeven, exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. RodeZ B.V. is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien RodeZ B.V. kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en levering, kosten die onderdeel uit maken van de te leveren producten c.q te leveren diensten aanmerkelijk zijn gestegen.
 2. RodeZ B.V. zal de Gebruiker het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken en daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden. Gebruiker is in geval van prijsstijging gerechtigd een overeenkomst te ontbinden indien de tarief- of prijsverhoging meer dan 10% bedraagt. Gebruiker is niet gerechtigd tot ontbinding indien de verhoging van het honorarium of tarief voortvloeit uit een van overheidswege opgelegde verhoging of in het geval RodeZ B.V., ook voor lopende overeenkomsten, van haar recht gebruik maakt, na het eerste jaar en verder ieder jaar op deze datum de tarieven aan te passen, aan de hand van de Consumentenprijsindexcijfers (CPI), op basis van 1990=100.
 3. Indien Gebruiker de door RodeZ B.V. kenbaar gemaakte verhoging van de prijs of tarief niet wenst te aanvaarden, is Gebruiker gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, tegen de in de kennisgeving van RodeZ B.V. genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden.
 4. Alle betalingen zullen automatisch en dus zonder dat daarvoor aanzegging nodig is, maandelijks per bank of giro worden betaald op de bankrekening  van RodeZ B.V.. De Gebruiker moet de vergoeding, voor zover verschuldigd, steeds bij vooruitbetaling voor of uiterlijk op de eerste dag van elke maand, laten bijschrijven

op bankrekening van RodeZ B.V. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. Gebruiker is niet bevoegd enige (beweerdelijke) tegenvordering op RodeZ B.V. te verrekenen met de verzonden facturen. In geval van (dreigende) liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Gebruiker zijn de vorderingen van RodeZ B.V. op de Gebruiker onmiddellijk opeisbaar.

 1. Partijen komen overeen dat Rodez B.V. wel omzetbelasting in rekening brengt.
 2. Indien Gebruiker in gebreke blijft bij de betaling binnen de termijn van 7 dagen dan is de Gebruiker van rechtswege in verzuim. Gebruiker is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Gebruiker in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 3. RodeZ B.V. heeft het recht de door Gebruiker gedane betalingen te laten strekken tot het in de eerste plaats in mindering brengen van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. RodeZ B.V. kan, zonder daardoor in schuldeiser verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Gebruiker een andere volgorde voor afbetaling voorstelt. RodeZ B.V. kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 4. Indien Gebruiker in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Gebruiker. In ieder geval is Gebruiker in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd. Indien RodeZ B.V. hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 6 – Klachten & Garanties

 1. Klachten over de verrichte dienstverlening of geleverde producten, dienen door Gebruiker binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de dienstverlening of levering van de producten schriftelijk (aangetekend) te worden gemeld aan RodeZ B.V.. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat RodeZ B.V. in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal RodeZ B.V. de werkzaamheden alsnog verrichten c.q de producten alsnog leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor Gebruiker aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door Gebruiker schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden of levering van producten niet meer mogelijk of zinvol is, zal RodeZ B.V. slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 8.
 3. RodeZ B.V. zal zich maximaal inspannen voor het beschikbaar zijn van haar diensten, maar garandeert niet de permanente, ononderbroken en ongestoorde beschikbaarheid daarvan, waaronder, doch niet beperkt, haar werkplekken.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid & Vrijwaring

 1. RodeZ B.V. is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor schade als gevolg van of verband houdende met de door haar geleverde producten of diensten. Indien RodeZ B.V. aansprakelijk mocht zijn voor welke schade dan ook, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld. Buiten de gevallen genoemd in dit artikel rust op RodeZ B.V. geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zal worden gebaseerd.
 2. De totale aansprakelijkheid van RodeZ B.V. wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van een overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 2 maal het bedrag van de in de betreffende overeenkomst bedongen prijs of vergoeding. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 1.000.
 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Voorwaarden;
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van RodeZ B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan RodeZ B.V. toegerekend kunnen worden;
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Gebruiker aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Voorwaarden.
 4. RodeZ B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verloren gegevens of data, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. De in deze Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van RodeZ B.V. of haar ondergeschikten.
 5. De aansprakelijkheid van RodeZ B.V. wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Gebruiker RodeZ B.V. onverwijld en deugdelijke schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en RodeZ B.V. ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen te kort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat RodeZ B.V. in staat is daarop adequaat te reageren. RodeZ B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat RodeZ B.V. is uitgegaan van door Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor RodeZ B.V. kenbaar behoorde te zijn.
 6. RodeZ B.V. staat niet in voor de juistheid van alle gegevens op haar website. RodeZ B.V. is niet aansprakelijk en draagt geen verantwoordelijkheid voor websites die door middel van een (hyper)link met de website(s) van RodeZ B.V. verbonden zijn. De inhoud van deze gelinkte websites wordt door RodeZ B.V. niet gecontroleerd en RodeZ B.V. staat op een geen enkele wijze in voor de juistheid van gegevens op dergelijke gelinkte websites, nog vormt de enkele (hyper)link naar dergelijke websites een aanleiding om te veronderstellen dat RodeZ B.V. zich de inhoud van dergelijke websites eigen maakt. Klachten over links van website(s) van RodeZ B.V. naar website(s) met beweerdelijk onrechtmatige informatie dienen zo snel mogelijk aan RodeZ B.V. gerapporteerd te worden, zonder dat RodeZ B.V. daarmee de verplichting op zich neemt dergelijke links te verwijderen.
 7. Gebruiker vrijwaart RodeZ B.V. voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van een overeenkomst of het door Gebruiker gebruik maken van de diensten of producten schade lijden en welke aan Gebruiker toerekenbaar is.
 8. RodeZ B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd zou worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop RodeZ B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor RodeZ B.V. niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van RodeZ B.V. worden daaronder begrepen, alsmede storingen in netwerken, storingen in telecommunicatie, infrastructuur van RodeZ B.V. of haar toeleveranciers.

Artikel 8 – Geheimhouding & Intellectuele Eigendomsrechten

 1. RodeZ B.V. en Gebruiker zijn beide verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van een overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, RodeZ B.V. gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, en RodeZ B.V. zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is RodeZ B.V. niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Gebruiker niet gerechtigd tot ontbinding van zijn overeenkomst.
 3. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde, geleverde of ter beschikking gestelde producten of geleverde diensten, waaronder (het gebruik van) websites of software, of stukken zoals rapporten, advies, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, alsmede voorbereidende materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij RodeZ B.V. of haar licentiegevers, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. Alle op de website van RodeZ B.V. en de daaraan verwante of mee verbonden websites aanwezige informatie en alle door RodeZ B.V. aan Gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om door Gebruiker te worden gebruikt voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van RodeZ B.V. worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt,

of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte of ter inzage of gebruik gegeven informatie of gegevens anders voortvloeit.

 1. Het is Gebruiker niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen en andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit of van geleverde producten of diensten, stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, alsmede voorbereidend materiaal daarvan te verwijderen of te wijzigen.

Artikel 9 – Geschillen en toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen RodeZ B.V. en Gebruiker is Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechtbank te Assen is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit, of samenhangen met overeenkomsten tussen RodeZ B.V. en Gebruiker.

BIJZONDERE BEPALINGEN

Deze bijzondere bepalingen zijn, in aanvulling op de algemene bepalingen, van toepassing op specifiek door RodeZ B.V. te verlenen diensten of te leveren producten, waarvoor op hun beurt weer aparte voorwaarden van toepassing kunnen zijn.

Gebruik van de ruimte van de RodeZ B.V.

 1. Gebruiker gedraagt zich naar algemeen geldende fatsoensnormen bij gebruik van de gehuurde ruimte bij

RodeZ B.V.. Daarbij wordt speciaal aandacht gevraagd voor de volgende punten;

 • Er wordt rustig gewerkt zonder de andere gebruikers in dezelfde ruimte tot last te zijn.
 • Geen storend gebruik van mobiele telefoons binnen de ruimte van RodeZ B.V.
 • Er wordt niet gerookt en geen alcoholische dranken genuttigd
 • De ruimte wordt schoon en netjes achtergelaten
 • Er worden geen spullen die eigendom zijn van RodeZ B.V. mee naar buiten genomen daaronder inbegrepen koffie/thee artikelen, netwerkkabels, muismatjes etc.

Elektronische communicatie

 1. Ten aanzien van het gebruik van in de werkkamer ter beschikking gestelde elektronische communicatie mogelijkheden (internet), verplicht Gebruiker zich ondermeer doch niet beperkt tot, het onthouden van: a.verspreiding van grote hoeveelheden (bulk) e-mail, ongewenste e-mail, waaronder spam;
  1. het versturen of publiceren van pornografisch, racistisch of anderszins met de openbare orde en goede zeden strijdig materiaal;
  2. het maken (dan wel derden daartoe in staat stellen) van inbreuk op rechten van derden, waaronder auteurs- en merkrechten en de privacy van derden;
  3. alle activiteiten, waaronder hacking, die de stabiliteit van de systemen van RodeZ B.V. of andere gebruikers van het Internet kunnen verstoren;
  4. oproepen of aanzetten tot strafrechtelijke gedragingen;
  5. het downloaden of uploaden of verzenden danwel ontvangen van onacceptabel grote hoeveelheden data, waardoor de systemen van RodeZ B.V. instabiel kunnen raken of andere gebruikers in hun gebruik van RodeZ B.V. diensten gestoord of gehinderd worden;
  6. het verzenden of publiceren van lasterlijke of beledigende uitspraken of teksten.
  7. het aannemen van een valse identiteit

ONZE FACILITEITEN

DRAADLOOS INTERNET
VERGADERRUIMTE
GRATIS KOFFIE EN THEE
CATERING MOGELIJK
GOED BEREIKBAAR
RUIM PARKEREN